Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Влияние украинской революции 17 в. на Польшу

Библиографические записи (1 – 10 / 26)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Арнольд С.] Polska szlachecka wobec walki narodowo-wyzwoleńczej ludu ukraińskiego w wieku 17. – «Sesja naukowa w trzechsętną rocznicą zjednoczenia Ukrainy z Rosją: 1654 – 1954», Warszawa, PWN, 1956, s. 7 – 23.

[Барановский Б.] Powstanie chłopskie Kostki-Napierskiego w r.1651. – Warszawa: 1951.

[Бортновский В.] Wpływ rewolucji kozackiej na chłopów polskich. – Nasza myśl, 1948, № 11, s.

[Каминский А.] Ruthenia, cossackdom, the Ukraine and the commonwealth of two nations. – The polish review, 1987, v. 32, № 1, p. 93 – 110.

[Квасний З.] Kilka uwag w sprawie stanowiska szlachty lubelskiej w okresie wojny narodo-wyzwolenczej na Ukraine w latach 1648 – 1654. – Acta uniwersitatis Wratislaviensis, historia, 1969, № 16, s. 31 – 45.

[Керстен А.] Na tropach Napierskiego: w kręgu mitów i faktów. – Warszawa: 1970.

[Компан Е. С.] Значение освободительной войны украинского народа для антифеодального движения в Польше. – Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР, 1954 г., т. 3, с.

[Кузь П.] Повстання Костки Наперського. – КС1, 1993 р., № 5, с. 80 – 82.

[Либишовска З.] Stosunek polskich mas ludowych do walki narodowo-wyzwoleńczej na Ukrainie w latach 1648 – 1654. – «Sesja naukowa w trzechsętną rocznicą zjednoczenia Ukrainy z Rosją: 1654 – 1954», Warszawa, PWN, 1956, s. 25 – 64.

(1)