Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Православ’я-наука-суспільство: питання взаємодії.

Православ’я-наука-суспільство: питання взаємодії. – К.: Логос, р. – 139 с.

Язык издания: украинский

Исторический период: 2005 г.

Аннотация (на украинском языке):

Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.).

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В. Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця 17 – 18 ст. 7

Вандишев В.М. Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст. 10

Северилова П.В. Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції) 13

Лавріненко Н.П. З приводу церковної термінології 16

Степенькіна П.Я. Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського 18

Пашковський О.А. Жаботинський Онуфріївський монастир у світлі історіографії та джерельної бази 21

Титаренко Ю.А. Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Заїкина 24

Ластовська О.Л. Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви ХVΙΙΙ – поч. ХХ ст. 27

Гейда О.С. Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників ХVІІІ ст. 32

Крайня О.О. Джерела з історії Китаївської пустині ХVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів. 38

Жиленко І.В. “Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст. 43

Прокоп’юк О.Б. Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр. 47

Коптюх Ю.В. Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини ХІХ ст.) 51

Прохоров Д.А. Роль православного духовенства в развитии исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв. 55

Братко Н.Д. Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці 58

Історія православної церкви в Україні

Івангородський К.В. Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.) 63

Губицький Л.В., Лось В.Е. Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці ХVIII – ХІХ ст. 70

Моісєєнко Л.М. Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі ХІХ – ХХ століть 78

Гуля Н.І. Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.) 82

Петренко І.М. Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. 87

Ткачук О.В. На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ 90

Преловська І.М. Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською автокефальною православною церквою (1920-ті рр.) 93

Киридон А.М. Українська православна церква (1930-1936): історіографія проблеми 100

Філоретова Л.М. Становище православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр. 105

Романюк І.М. Взаємовідносини держави і православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття 109

Церква і держава

Масненко В.В. Сучасний стан православ’я в Україні як чинник національної безпеки 113

Міма І.В. До питання відмежування церковного та канонічного права 117

Левчук М.В. “Смесный суд” в Київській Русі 121

Якименко Т.П. Екологічні проблеми у релігійному вимірі 124

Косач Н.Е. Проблемы взаимодействия православной церкви и государства в сфере образования 126

Музейна справа

Добросердова Л.О. Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ’я, науку, суспільство; їх взаємодію 128

Нестеренко В.І. Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї 132

Борисенко О.Є. Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця” 135

Крайній К.К. Проблема збереження пам’яток церковного мистецтва: досвід ХІХ ст. 138

Категории

Предмет: Сборники трудов о церкви