Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne [4].

Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne [4]. – Zamość: .

Язык издания: польский

Аннотация (на украинском языке):

Piotr Kondraciuk Muzea Polski i Ukrainy w zachowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego pogranicza – wprowadzenie w problematykę konferencji 5

Roman Czmełyk Ukraińsko –polskie pogranicze : ochrona dziedzictwa kulturowego na styku kultur 9

Waldemar Deluga Historia badań we Lwowie nad sztuka cerkiewną na przełomie XIX i XX wieku. 12

Swiatosław Ters’kyj Z historii kolekcjonowania zabytków archeologicznych we Lwowie (XIX- XX w.) 24

Bohdan Czajkows’kyj, Ołena Roman Lwowskie Muzeum Historyczne – kontynuator tradycji i zabiórw Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, Muzeum Narodowego im. Króla Jana III i Muzeum Książąt Lubomirskich 36

Hałyna Skop Geneza i rola lwowskiego Muzeum Historii Religii w gromadzeniu u konserwacji sztuki sakralnej

Krystyna Mart Muzealnictwo chełmskie i jego rola w gromadzeniu oraz dokumentowaniu wielokulturowej spuścizny pogranicza od XIX w. po czasy współczesne 43

Piotr Kondraciuk Muzeum Zamojskie i jego rola w ochronie i dokumentowaniu zabytków pogranicza 58

Eugeniusz Hanejko Muzeum Regionalne w Tomaszowie jako koordynator badawczych i kolekcjonerskich dokonań założyciela dr Janusza Petera 63

Stanisław Piotr Makara Rola muzeum Kresów w Lubaczowie w ochronie dziedzictwa kulturowego pogranicza – historia i perspektywy. 68

Bp Mariusz Leszczyński Ochrona zabytków sztuki sakralnej na przykładzie Muzeum Diecezjalnego w Zamościu 74

Łucja Kondratowicz-Miliszkieicz Kolekcja zabytków architektury drewnianej ludności greckokatolickiej w zbiorach Muzeum Wsi Lubelskiej w aspekcie ekspozycji wybranych zjawisk kulturowych 78

Jerzy Kuśnierz Badania archeologiczne prowadzone przez muzea na pogranicznych terenach południowej Lubelszczyzny 86

Andrzej Urbański Współpraca Muzeum Zamojskiego i Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w Łucku w zakresie ochrony i dokumentowania zabytków pogranicza 94

Jacek Feduszka Zbiory wołyńskich „rezydencji – muzeów” i ich właściciele w XIX wieku 99

Henadij Bondarenko Tworzenie i działalnośc regionalnych muzeów Wołyniai ich rola w ochronie zabytków (1939 r.-początek XXI w.) 107

Wołodymyr Stemkows’kyj Na stuletnim szlaku. Historia muzealnictwa we Włodzimierzu Wołyńskim 121

Anatolij Syluk Muzeum wołyńskie w Łucku i jego działalnośc w dziedzinie gromadzenia i ochrony zabytków 131

Jewhenija Kowalczuk Muzealne ekspedycje Pawła Żółtowskiego na Wołyniu 138

Tatiana Jelisilejewa Muzeum wołyńskiej Ikony w Łucku i jego rola w gromadzeniu i ochronie zabytków sztuki sakralnej 143

Jurij Mazuryk Badania Ukraińskich i polskich archeologów na terytorium Wołynia i ich rola w tworzeniu muzealnych kolekcji regionu 147

Andrzej Branicki Współpraca polskich i ukraińskich archeologów na przykładzie badań na terenie grodziska wczesnośredniowiecznego w zimnem k/Włodzimierza Wołyńskiego (Ukraina). Rola Muzeum Chełmskiego w integracji środowiska 155

Ołeksander Hawryluk Kształcenie polskich i ukraińskich studentów w dziedzinie muzealnictwa i ochrony zabytków (na przykładzie współpracy UMCS w Lublinie i Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki) 160

Ilona Nestoruk Grafika Napoleona Ordy. Katalog kolekcji ze zbiorów Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego 164

Категории

Географический объект: Замостье

Предметы (3): Культура Волыни, Сборники статей музейной тематики, Сборники трудов о Волыни