Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Археологія & фортифікація середнього Подністров’я [2013].

Археологія & фортифікація середнього Подністров’я [2013]. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», . – 270 с.

Language of edition: ukrainian

Historical period: 2013

Abstract (in Ukrainian):

Збірник матеріалів 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол.: В. С. Травінський (відп. ред.) та ін.].

Травінський В. Чому Кам’янець-Подільський державний історичний музей заповідник претендує на роль регіонального центру археологічних та фортифікаційних досліджень. 5

Секція 1. давня археологія

Ільків М. Скарби бронзових виробів як елементи поселенських структур гальштатського періоду Північної Буковини 6

Овчінніков Е., Виногродська Л., Болтанюк П. Кераміка Кукутень-Трипілля з території Старого замку (Північний бастіон), м. Кам’янець-Подільський. 10

Бокій Н., Могилов О., Панченко К. Колективне поховання скіфського часу в Лісостеповому Правобережному Подніпров’ї 17

Мезенцева І. Матеріали з розкопок поселення ранньоскіфської доби (7 – 6 ст. до н.е.) біля с. Іване-Пусте Тернопільської обл. в експозиції НМІУ. 24

Крютченко А. К вопросу о преднамеренном обжиге валов лесостепных городищ скифского времени. 29

Гуцал А. Ранньослов’янське капище з поселення с. Чабанівка 34

Нечитайло П. Менгір із с. Сурженці. 37

Семенчук С. Сакральні місця язичницьких ритуальних церемоній на лівобережжі Середнього Подністров’я. 40

Добрянський В. Геологічне формування печер на Західному Поділлі та їх антропогенне використання: історія та питання вивчення, дослідження і збереження. 45

Везир Т. Роль паннонського та дакійського лімесів у взаємовідносинах Римської імперії з варварським світом. 50

Старік О., Прошниченко М. Археологічна розвідка у с. Токівське Апостолівського району Дніпропетровської області. 56

Секція 2. Середньовічна археологія

Дідух Л. Князівські знаки на матеріалах давньоруського часу в колекції НМІУ. 61

Пивоваров С., Калініченко В. Нові знахідки середньовічних наконечників стріл з території Середнього Подністров’я. 66

Гринчишин Б. Мечі підтипу 13а І типу 20 (за Е. Окшоттом) з території України. 73

Тимчук І. Християнська культова символіка населення Правобережжя Середнього Подністров’я (11 – перша половина 13 ст.). 76

Брель О., Діденко Я. Елементи жіночого костюму 17 ст. (за результатами археологічних досліджень козацького цвинтаря 16 – 17 ст. у Чигирині). 79

Кукса Н. Археологічні студії в Свято-Іллінській церкві у Суботові в середині 20 – на початку 21 ст. 84

Хададова М. Нові дослідження літописного Іскоростеня. 85

Болтанюк П., Мегей В. Гончарні клейма з Вірменського бастіону м. Кам’янець-Подільський. 87

Терський С. Проблеми вивчення військово-стратегічних шляхів галицько-волинського князівства. 93

Секція 3. Фортифікація

Носов К. Происхождение машикулей 96

Карашевич І. Середньовічне укріплення Яник-Хісар (Паланка). 106

Корчак А., Зварич Т. Оборонна система міста Заложці: джерела, історіографія та польові дослідження. 111

Підставка Р. Деякі особливості спорудження замкового палацу Збаража. 118

Сандуляк В. Хотинська фортеця в контексті еволюції фортифікації Середнього Подністров’я. 125

Болтанюк П., Кондратюк Д. Замок у селі Рихта. 129

Ганусевич Н. Історія та розвиток фортифікації Микулинецького замку, пам’ятки архітектури 17 ст. 133

Осадчий Є. Остроги Московської держави першої половини XVII ст. південного фасу Білгородської засічної смуги. 137

Климчук А. Маріямпільський замок над Дністром. 141

Гарунова Н. Фортификационные работы в крепости Кизляр в середине XVIII в., как главном военном пункте Российского государства на Кавказе. 145

Белик Ю., Смекалова Т., Ткачук Т. Роль географического фактора при возведении батареи у высшей точки Тарханкутского полуострова 148

Добрянський В. До питання побудови та реконструкцій оборонних споруд південно-східного прясла Чортківського замку. 152

Старенький І. Бастіони та батареї Кам’янця-Подільського. 156

Єсюнін С. Іконографія фортифікацій Поділля в польських періодичних виданнях 19 століття. 162

Федунків З. Фортеці, замки та інкастельовані споруди Прикарпаття на карті Фрідріха фон Міга. 166

Ющенко М. Приклад застосування супутникових знімків для виявлення фортифікаційних споруд 19 – 20 століть в околицях м. Заліщики. 173

Рига Д. Реконструкція та упорядкування території колишньої фортеці в Чернігові на початку 19 ст. 177

Дячок В. Про ув’язнення Устима Карманюка (Кармалюка) в Кам’янець-Подільській фортеці: вигадки та дійсність у світлі документів. 179

Дзісяк Я. Ріки як геогенні фортифікації, умови їх подолання: липень-серпень 1920 р. 186

Сезин С. Очаковские разработки. 191

Милосердов А. Прорыв Летичевского укрепрайона, анализ причин неудач советских войск в ходе обороны в полосе ЛеУРа в июле 1941 г. 199

Свінціцька Л. Трансформація міських оборонних укріплень м. Кам’янця-Подільського на ділянці західного в’їзного вузла міста. 207

Виногродська Л. Укріплені пам’ятки Поділля (за матеріалами археологічних досліджень) 210

Мошак М. Угода про ремонт Руської та Польської брам 1646 року, як нове джерело для вивчення окремих аспектів обороноздатності та життєдіяльності Кам’янця-Подільського середини XVII ст. 215

Мошак М. Діаріуш Міхала Кучинського від 1764 року, про першу спробу російських військ заволодіти кам’янецьким Замком. 218

Секція 4. Галерея дослідників

Баженов Л., Баженов О. Є.Й. Сіцінський – дослідник історії Бакоти та її давньоруського скельного монастиря. 221

Трембіцький А., Йолтуховський Р. Звіт Кам’янець-Подільського історико-археологічного музею за 1926 рік, як джерело науково-дослідної роботи музею. 224

Гуцал В. І.С. Винокур та вчителі-краєзнавці. 227

Маярчак С. Висвітлення археології Хмельниччини у наукових періодичних виданнях СРСР 230

Яцечко-Блаженко Т., Петрович В. Місто Кременець та його замок у спогадах іноземців. 237

Адамишин О. Наукова діяльність Романа Багрія в Інституті суспільних наук АН УРСР. 240

Галатир В. Археологічні дослідження та давньоархеологічні знахідки на околицях сіл Чабанівка, Чугор, Гута-Чугорська. 244

Трембіцький А., Іваневич Л. Археологія Північної Буковини чи Буковинського Поділля у працях Івана Жуковського. 247

Секція 5. Археологічна експозиція

Мінакова К. До питання про сучасний стан музеєфікації масового археологічного матеріалу. 253

Федорів Т. Портрети Потоцьких та Садовських з Фундації ім. Ієроніма Садовського у колекції Львівського історичного музею. 257

Тирон О., Паламарчук С. Концепция археологической экспозиции музея Придунавья: поиск оптимальных решений презентации матералов археологических экспедиций. 259

Волкова В. Кам’янецька фортеця 19 ст. як губернська тюрма та виправне арештантське відділення. 264

Захар’єв В. Археологічно досліджені давньоруські церкви Хмельниччини. 265

Categories

Subjects (2): Collections of articles on archaeology, Fortifications in Ukraine