Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Шевченко Ф. П. Історичні студії.

Шевченко Ф. П. Історичні студії. – Київ : р. – 700 с.

Libraries: НБУВ: ВС58937

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1914 – 1945

Abstract (in Ukrainian):

Зб. вибр. пр. і матеріалів (До 100-річчя від дня народж.) / Федір Шевченко; [упоряд. і комент.: С. Батуріна та ін.; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]; НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису.

У збірці історичних праць визначного історика, члена-кореспондента НАН України Федора Павловича Шевченка (1914–1995) вміщені вибрані студії з різних галузей і дисциплін української історичної науки, підготовлені й видані за радянських часів. Вперше публікується низка праць, матеріалів і документів, зокрема кандидатська дисертація вченого — «Русские воеводы на Украине. Очерки взаимоотношений Украины и Московского государства во второй половине XVII столетия», хроніка діяльності М. С. Грушевського, укладена у грудні 1945 р., стаття «Про деякі питання історії України», заборонена радянською цензурою 1951 р., неопублікований розділ із докторської дисертації, листування Ф. П. Шевченка з М. П. Ковальським та ін.

Валерій Смолій, Геннадій Боряк. Слово про нашого Вчителя (До 100-ліття від дня народження) 5

Олексій Ясь. Незвичайні виміри творчості Федора Шевченка, або тяжкий хрест українського й радянського Історика 9

Від упорядників 37

1. Недруковані праці та матеріали

Русские воеводы на Украине. Очерки взаимоотношений Украиныи Московского государства во второй половине XVII столетия (1940). Упоряд. С. Батуріна 41

Комплекс документів стосовно захисту кандидатської дисертації Ф. П. Шевченка

Тезисы диссертации «Русские воеводы на Украине в XVII веке (Очерки взаимоотношений Украины и Московского государства во второй половине XVII столетия)» (1943). Упоряд. І. Корчемна 319

Пичета В. И. Отзыв о кандидатской диссертации Шевченко Ф. П. «Русские воеводы на Украине. Очерк взаимоотношений Украины и Московского государства во второй половине ХVII столетия» (17 березня 1943). Упоряд. І. Корчемна 323

Богоявленский С. К. Отзыв о работе Ф. П. Шевченко «Русские воеводына Украине. Очерк взаимоотношений Украины и Московскогого сударства во второй половине XVII столетия» (18 березня 1943). Упоряд. І. Корчемна 329

Відповіді опонентам щодо зауважень по кандидатській дисертації «Русские воеводы на Украине в ХVII веке» (травень 1943). Упоряд. І. Корчемна 335

Выписка из протокола заседания ученого совета Института историиАкадемии наук СССР от 10 мая 1943 г. Упоряд. І. Корчемна 340

Документи та підготовчі матеріали до студій Ф. П. Шевченка

Хроніка діяльності М. С. Грушевського з 1917 р. по 1924 р.(11 грудня 1945). Упоряд. І. Корчемна 341

Про деякі питання історії України (1951). Упоряд. І. Корчемна 367

Зауваження на статтю О. С. Компан «Творчість Климентія Зинов’єва як джерело вивчення Лівобережної України другої половини XVII – початку XVIII ст.» (7 серпня 1956). Упоряд. І. Корчемна 371

Довідка в ЦК КПУ про статті І. П. Крип’якевича «Студії над державою Богдана Хмельницького», опубліковані в 1925 – 1931 рр. (осінь 1958). Упоряд. І. Корчемна 373

«Московські статті» 1665 року та нове становище України в складі Росії. Розділ другий докторської дисертації (1958 – 1959). Упоряд. І. Корчемна 375

Епістолярій

Ірина Ковальська, Микола Близняк. Листування Федора Шевченка та Миколи Ковальського (1977 – 1990) 429

2. Історичні студії

Про роль народних мас в історії (1957) 451

Роль народних мас, класів, партій і особи в історії. Рец. на кн.: Роль народных масс и личности в истории. – М.: Госполитиздат, 1957. – 376 с. (1957) 471

Про створення «Вступу до історичної науки» (1959) 477

Дипломатична служба на Україні під час визвольної війни 1648 – 1654 рр. (1964). 489

Дискусія – неодмінна умова розвитку історичної науки (1965) 517

Місце та роль архівознавства серед інших спеціальних історичних дисциплін (1965) 533

«История Русов или Малой России» (1966) 543

Про структуру та список карт історичного атласа України (1966) 549

Чому Михайло Грушевський повернувся на Радянську Україну? (1966) 559

Про суд історії (1967) 579

Історіографія – важлива історична дисципліна (1968) 591

Про принципи створення історичного атласа України (1968) 605

Золота знахідка українських археологів (1971) 615

Про народ і класи-стани на Україні під час визвольної війни 1648 – 1654 рр. (1973) 617

3. Науковий апарат

Коментарі 633

Вибрана бібліографія праць про Ф. П. Шевченка, опублікованих протягом 1995 – 2014 рр. 657

Іменний покажчик 663

Покажчик географічних назв 681

Предметний покажчик 693

Categories

Author: Shevchenko Fedir Pavlovych (1914 – 1995)