Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Крим від античності до сьогодення: Історичні студії.

Крим від античності до сьогодення: Історичні студії. – К.: Інститут історії України НАН України, р. – 708 с.

Libraries: НБУВ: ВС58935

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Відп. ред. В. Смолій.

Кримський півострів в історичній ретроспективі (замість передмови) 8

Частина перша. Античність – середньовіччя – новий час

Скржинская М. Исторические новеллы в сочинениях херсонесских и боспорских писателей 12

Котляр М. Тмуторокань (Русь і Крим у ранньому середньовіччі) 28

Пилипчук Я. Крим у політиці Джучидів (кінець XIIІ – третя чверть XV ст.) 40

Сабитов Ж. К вопросу о генеалогии золотоордынского хана Бек-Суфи 63

Хромов К. Монетна справа в Кримському улусі (перше десятиліття XV ст.) 75

Бартош І. Участь Кримського ханства в антиягеллонській коаліції на теренах Східної Європи (кінець XV – початок XVI ст.) 94

Безпалько В. Кримсько-литовські посольські документи (1506–1507 рр.) 109

Ващук Д. Епістолярна спадщина царя казанського Сафи-Гірея: листи до польського короля і великого князя литовського Сигізмунда І Старого 120

Вирський Д. «Розгром татар і турків…» (Париж, 1590): анонімна «міжнародна» реляція про татарський набіг 1589 р. 128

Брехуненко В. Стереотипи взаємосприйняття татар і українських козаків у першій половині XVII ст. 147

Гіпіч В. Образ кримських татар у міщанській літературі України XVI–XVII ст. 157

Чухліб Т. «…Татар немає чого боятися, бо татари нам не вороги»: особливості політичних відносин Українського гетьманату з Кримським ханством 165

Федорук Я. Посольства Кримського хана Мегмед-Гірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. 224

Горобець В. Союз гетьмана Ю. Хмельницького з Кримом початку 1660-х років: чому не реалізувався зовнішньополітичний проект? 242

Кононенко В. «Договори та постанови» 1710 р. і «відновлення давнього з панством Кримським братерства, союзу військового і підтвердження вічної приязні» 261

Бачинська О., Середа О. Ханська Україна в історії Східної та Південно-Східної Європи (кінець XVII–XVIII ст.) 274

Грибовський В. Запорожці і російське завоювання Криму в 1771–1774 рр. 292

Krokosz P. „Zdobyte bez przelania krwi kwietnia 9, 1783 roku”. Imperialna polityka Rosji wobec Chanatu Krymskiego w XVI–XVIII w 302

Галенко О. Історична пам’ять про південь України турецько-татарської доби у світлі османських джерел 323

Гончарук Т. Спроби впровадження порто-франко на Кримському півострові наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. в контексті боротьби за «вільну торгівлю» міст Південної України 334

Молчанов В. Кримська війна 1853–1856 рр.: український рахунок 347

Новікова Л. Історія держави чи історія народу: до питання щодо концепцій історії Криму в працях дослідників ХІХ ст 366

Частина друга. Новітня доба

Харук А. Авіаційна промисловість Криму: перше десятиліття існування 376

Пиріг Р. Німецькі детермінанти кримської політики гетьмана Павла Скоропадського (травень–грудень 1918 р.) 385

Скальський В. Керченська фортеця у 1918 р. 396

Савченко В. Кримська стратегія анархо-махновського руху (1920 р.) 400

Єфіменко Г. Входження Криму до складу радянської України в 1920 р.: нереалізований проект 410

Бикова Т. Кампанія «татаризації» в Криму (1921–1928 рр.) 421

Непомнящий А. Малоизвестные страницы довоенного крымоведения: украинское общество изучения Крыма и Кавказа 432

Лисенко О. Крим у період Другої світової війни: регіональний вимір 442

Антонюк Я. Тризуб і Тамга: взаємини підпілля ОУН(б) і кримських татар 458

Поляков В. К вопросу о партизанском движении в Крыму в годы Второй мировой войны 466

Соколюк С. Дії підводних човнів Чорноморського флоту на комунікаціях противника у ході Кримської наступальної операції (8 квітня – 12 травня 1944 р.) 478

Головченко В. Депортація народів Криму в контексті національної політики сталінізму 492

Кульчицький С. Входження Криму до складу України: політичний аспект 499

Сергійчук В. Економічна складова передачі Криму до УРСР у 1954 р 513

Бажан О. Крим у складі УРСР: економічні та культурні аспекти 527

Денисова Т. Український Чорноморський флот у виданнях підпільної пошти України середини ХХ ст. 539

Чернухін Є. Історична пам’ять греків Криму та Надазов’я: за невиданими працями кінця 1950-х – початку 1960-х рр. 553

Якубова Л. Етнічний вектор у кримській геополітичній системі координат 576

Катаргіна Т. Ставлення до культурної спадщини етнічних груп Криму в незалежній Україні 588

Копиленко О. Крим як невід’ємна складова частина України: правові аспекти 598

Верменич Я. Статус Автономної Республіки Крим у складі України: переваги і вади 613

Любовець О. Українсько-російські суперечості щодо визначення статусу Криму та м. Севастополь (1990-ті роки) 624

Шульга Т. Гуманітарна політика у поліетнічному регіоні: Крим 2000-х років 633

Короленко Б. Імперський/неоімперський дискурс Криму: історія та пам’ять у контексті глобальних викликів 644

Звіряка А. Державна політика України в сфері охорони культурної спадщини в АР Крим 657

Денисенко Г., Денисенко О. Культурна спадщина Криму в контексті підготовки «Зводу пам’яток історії та культури України» 668

Сердюк О., Тимошенко М. «Музей ”Судацька фортеця”» у складі Національного заповідника «Софія Київська» 680

Кот С. Крим: статус окупованої території та захист культурних цінностей 690

Categories

Subject: Proceedings of Crimea