Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ruś w epoce najazdów mongolskich (1223–1480).

Ruś w epoce najazdów mongolskich (1223–1480). – Kraków: . – 290 s.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

Colloquia russica Серия I, том 3.

Материалы ІІІ Международной научной конференции, Варшава, 15–17 ноября 2012 г.

Monika Kamińska, Archeologiczne świadectwa najazdów mongolskich na miasta ruskie w XIII–XIV w.: rzeczywistość a stereotypy historiograficzne

Adam Mesiarkin, Najazd mongolski na Ruś oczyma polskich, czeskich i węgierskich kronikarzy

Андрей Носенко, Взаимоотношения владимирских и рязанских князей в 1207–1210 гг.

Степан Темушев, Трансформация налогово–даннической системы древнерусских земель после монгольского нашествия1237–1241 гг.

Мирослав Волощук. Влияние монгольского нашествия 1239–1243 гг. на переселение жителей Руси в Венгрию: хронология, динамика, демография проблемы

Игорь Иваськив, Был ли взят Галич монголами в 1241 г.?

Вадим Аристов, Служилые князья Романовичей

Мария Лавренченко, Завещание Владимира Васильковича: следование семейной традиции Рюриковичей или новаторская идея бездетного князя?

Viktor Adamovič, Rus’ in the Second sequel to Cosmas

Андрей Стасюк, Миссии францисканцев на Русь и в Золотую Орду в середине – второй половине XIII в.

Aneta Gołębiowska–Tobiasz, Wyroby ruskich rzemieślników w inwentarzach grobowych połowieckiej arystokracji rodowej (XIII–XIV w.)

Елена Тянина, Элементы языческой культуры в Новгороде во второй половине XIII–XIV вв. (по археологическим данным)

Витас Янкаускас, Иерархия Гедиминовичей в свете некрологов битвы над Ворсклой 1399 г.

Kristina Fiodorovaitė, Tartar factor in South–Western Rus’ in second half of the 15t c. according to Lithuanian Metrica

Marcin Grala, Sąd nad biskupem twerskim Eutymiuszem. Przyczynek do badań nad orientacją polityczną władyków ruskich na przełomie XIV i XV w.

Elżbieta Cukier, Bizantyńskie wzorce Psałterza Kijowskiego na przykładzie wybranych miniatur

Rafał Korczak, Stosunki bizantyńsko–moskiewskie za panowania Manuela II Paleologa (1391–1425)

Тимеа Ботор, „А переменить Богъ Орду”. Собирание „выхода” в зеркале духовных и договорных грамот великих московских князей (XIV–XV вв.)

Adam Czader, Misja dyplomatyczna posła cesarza Fryderyka III, Nicolasa (Mikołaja) von Popplau do wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Wasylewicza – próba pozyskania Moskwy w walce habsbursko–jagiellońskiej o koronę św. Stefana

Andrii Zhyvachivskyi, Kaffa a ziemie ruskie w drugiej połowie XV w. Handel czarnomorski

Prof. Márta Font, Attraction and repulsion: Latin Church and Tatar influence in Rus’

Prof. Andrzej Janeczek, Red Ruthenia – on name`s incidents

Categories

Subjects (3): 13 – 16-cent. political history, Political events in Kyiv Rus’, Political history of Northeast Russia 11 – 15 cent.