Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Academia. Terra Historiae.

Academia. Terra Historiae. – К.: р., кн. 1 – 672 с.; кн. 2 – 656 с.

Мова видання: українська

Студії на пошану Валерія Смолія. У 2-х кн. Простори історика / Відп. ред. Г. Боряк; Упоряд.: С. Блащук, Г. Боряк, В. Горобець, А. Кудряченко, В. Матях, В. Ткаченко, В. Солошенко, О. Ясь. НАН України. Інститут історії України, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Том 1

Удод О. Поєднуючи академізм з новаторством: історіографічний портрет вченого … 5

Цивілізація. Ідентичність. Регіоналістика

Ткаченко В. Цивілізаційна ідентичність України: виклик часу … 21

Верменич Я. Україна як ареал порубіжжя: глобальні, регіональні та локальні рівні національного наративу … 39

Віднянський С., Мартинов А. Україна в європейському просторі: суспільні уявлення, ідеї, реалії … 63

Бульвінський А. Україна у війнах на цивілізаційному кордоні Європи в XVI–XVII ст. … 83

Чухліб Т. Шведська корона на захисті української булави: відносини між Чигирином і Стокгольмом у середині XVII ст. … 107

Донік О. Між потугою імперії Романових і змаганнями навколо нової Речі Посполитої: українські контексти польського повстання 1863 р. … 125

Кудряченко А. Брестський мир України 1918 р.: геополітичні імперативи та міжнародне значення … 135

Литвин М. Українсько-польські відносини новітньої доби: дискусійні проблеми, історична термінологія і топоніміка … 151

Світ соціального: структури, ієрархії, спільноти

Одрін О. Соціальна та аграрна структура давньогрецького суспільства: використання етноархеологічних даних в історичних реконструкціях … 165

Моця О. Місто, замок, село в Київській Русі: особливості функціонування поселенських структур … 173

Лысенко П. Туровское княжество во время великого князя киевского Владимира Мономаха … 185

Ващук Д., Старенький І. До історії повсякдення міщан Кам’янця-Подільського другої половини XIII – початку XV ст. (за матеріалами археологічних знахідок по вул. Татарській 17/1) … 199

Сас П. З історії протидії епідемії чуми на Волині у середині 1620-х років: втеча за межі поселення … 211

Білоус Н. Бояри-шляхта Заушшя на службі Речі Посполитої (XVI – середина XVII ст.) … 221

Старченко Н. Кілька зауваг про функціонування патронально-клієнтарної системи (ранньомодерна Волинь зламу XVI–XVII ст.) … 237

Щербак В. Православна риторика боротьби за козацьку автономію у складі Речі Посполитої … 267

Горобець В. Вибори сотника Війська Запорозького: правові норми, традиції та тенденції їхньої ерозії … 277

Сокирко О. Наймане військо гетьмана Петра Дорошенка … 301

Савчук Ю. Живописці, малярі та іконописці XVIІ–XVIII ст. – автори козацьких прапорів … 321

Александрович В. Середовище львівських скульпторів: європейські родоводи першої третини XVIII ст. в новому освітленні … 341

Gil A. Cerkiew unicka w wojewodztwie inflanckim w drugiej połowie XVIII wieku. Przyczynek do dziejow zadźwińskiej części metropolii kijowskiej … 351

Шандра В. Дворянське зібрання Подільської губернії (1860-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.): метаморфози та їх наслідки … 361

Реєнт О. Православна церква в Українській революції 1917–1921 рр. … 379

Капраль М. Данило Дажбогович Задеревецький – засновник роду Даниловичів … 403

Litwin H. Hawryło Bokiej – lider wołyńskiej szlachty z czasow sejmu unijnego w Lublinie 1569 r. … 417

Гурбик А. Становлення та військово-політична діяльність генеральної старшини Українського Гетьманату: просопографічний портрет Антона Ждановича … 427

Гуржій О. Російські імператриці XVIII ст.: особистісний фактор в політиці щодо України … 451

Томазов В. Київський міський голова Іван Толлі та його родина: від міщан до дворян … 471

Соляр І. Дмитро Левицький – дипломат, політик, громадський діяч … 483

Копилов С. Співпраця Івана Огієнка та Кирила Студинського в міжвоєнний період … 499

Рубльов О. Особистий секретар двох академіків – Федір Савченко (1892–1938):гулагівський епілог біографії ученого … 513

Екстремальний хронотоп 20 століття

Верстюк В. Наростання соціального насилля і криза революційної влади в другій половині 1917 р. … 535

Кокін С. Національні операції НКВС 1937–1938 рр.: причини і наслідки … 559

Лисенко О. Соціальна історія війни: деякі теоретичні аспекти і перспективи досліджень … 577

Стяжкіна О. Друга світова війна в житті та смерті українців: спроба налаштування методологічної оптики … 587

Солошенко В. Торгівля творами мистецтва у часи Третього райху та сучасні проблеми переміщених культурних цінностей … 609

Зашкільняк Л. Суспільно-політичні наслідки депортацій українців і поляків у 1944-1946 рр. … 623

Патриляк І. До вивчення методики боротьби радянських спецслужб з українським визвольним рухом: агентурна справа «Провалля» (»Пропасть») … 633

Том 2

Інструментарій та лабораторія історика

Колесник І. Відкритість до нового як кредо історика … 7

Ясь О. Концепції генерацій: культурне походження, міждисциплінарні виміри, інструментальні можливості та пізнавальні ліміти … 19

Удод О. Публічна історія в Україні: науковий і дидактичний контексти формування нового субдисциплінарного напряму … 43

Нахманович В. Історик. Реквієм за ремеслом … 57

Історіографічні дискурси

Ричка В. «Феодалізм» Київської Русі (теорії та дослідницькі практики ХІХ – початку ХХ ст.) … 67

Матях В. Медієвістично-ранньоновістичний сегмент дисциплінарної матриці сучасного історієписання: зріз академічного досвіду … 83

Потульницький В. Російсько-українські взаємини протягом середньовічної, ранньонової та модерної епох в історіографічно-архівній спадщині Омеляна Пріцака … 103

Пиріг Р. Українська революція 1917-1921 рр.: сучасний історіографічний образ та дослідницький потенціал … 117

Chynczewska-Hennel T. Trzy «Historie Ukrainy» w języku polskim (Władysław Andrzej Serczyk, Natalia Jakowenko, Paul Robert Magosci) … 133

Дубровіна Л., Ковальчук Г. Формування напрямів історико-книгознавчих та історико-бібліотекознавчих досліджень у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського у 1990-х – на початку 2000-х років … 143

Подкур Р. Дослідження політичних репресій в Україні (друга половина 1980-х років – початок ХХІ ст. … 155

Якубова Л. Перспективи російської академічної історичної науки у світлі новітньої кримології (2014-2019 рр.) … 179

Memory

Плохій С. Goodbye Lenin: революція пам’яті в сучасній Україні … 205

Киридон А. Комеморативні практики як засіб формування ідентичності: констеляція системосмислових детермінант … 229

Подольський А. Пам’ять про Голокост в Україні в контексті Другої світової війни: суспільні та історіографічні виклики … 257

Рецепції та образи

Зема В. Москва і Флорентійська унія … 271

Вирський Д. Козаки і Тринадцятирічна війна в Угорщині за виданнями Б. Папроцького «Сад королівський» та «Діадох» … 301

Затилюк Я. У витоків київського дискурсу: образ «Ubi gloria» та уявлення про минуле Києва XVI – початку XVIІ ст. … 317

Бовгиря А. «Україна обох берегів Дніпра»: уявлення про єдність вітчизни в інтелектуальній традиції другої половини XVIІ–XVIII ст. … 333

Федорук Я. «You have heard this news upon the Market place»: Верифікація новин в англійській періодиці середини XVII ст. … 349

Дзюба О. «Статистичні повідомлення про Малоросію або Україну» А. Л. Шлецера … 361

Бачинська О. Уявлення Європи про військово-політичну ситуацію в Україні 1708-1709 рр. через новини франкомовного видання «Амстердам» … 371

Папакін Г. Іван Мазепа на сторінках «Писем и бумаг императора Петра Великого» (до проблеми актуалізації археографічної джерельної бази) … 381

Таирова-Яковлева Т. Иван Мазепа – дипломат: Жан Балюз глазами гетмана … 403

Ковалевська О. «Мазепинські річниці» як віхи формування уявної іконографії Івана Мазепи ХХ – початку ХХІ ст. … 411

Шаповал Ю. Іван Лисяк-Рудницький про феномен Радянської України … 431

Ad fontes

Толочко О. Володимир Мономах і Літопис … 441

Арістов В. Як не ходив на Галич князь Ізяслав у 1250-х роках … 447

Люта Т., Русина О. На історичних перехрестях: Провенанс Часовника 1565 р. із колекції Сержа Лифаря … 463

Блануца А. Документ про маєткові статки українського князя XVI ст. … 475

Сосса Р. Політико-адміністративне розмежування українських земель на картах середини XVIІ – початку XVIII ст. … 479

Пришляк В. «Почому они прутсѩ в козатство»: донесення генерального хорунжого Якима Горленка гетьману Данилу Апостолу 1732 р. … 491

Кононенко В. «Літопис Величка»: гіпотези до дослідження тексту … 503

Даниленко В. «…Різниця між малоросами і росіянами дуже різка»: із спадщини молодого Володимира Вернадського … 513

Боряк Г. «Знищено шляхом спалення…»: невідомий документ з історії архівоциду (Акт знищення урядового архіву України у липні 1941 р.) … 531

Матяш І. Архіви українських емігрантів у Канаді як складова частина зарубіжного комплексу українського дипломатичного архіву … 561

Кульчицький С. Чи була Україна російською колонією в царські і радянські часи? … 583

Кот С. Повернення та реституція культурних цінностей: світові тенденції і виклики для України … 595

Категорії

Діяч: Смолій Валерій Андрійович (1950 р. –)

Предмет: Збірники історичних праць