Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Археологічні студії [5].

Археологічні студії [5]. – Київ-Чернівці: Видавництво «Черемош», р. – 410 с.

Мова видання: українська

У збірнику, присвяченому 60-літтю відомого вітчизняного археолога Любомира Павловича Михайлини, вміщено статті з актуальних питань археології, стародавньої та середньовічної історії. Більшість публікацій містять нові матеріали, які вводяться у науковий обіг вперше. Розглядаються проблеми історії матеріальної та духовної культури населення Східної Європи з найдавніших часів до епохи середньовіччя.

Пивоваров Сергій Ювілей дослідника слов’янських старожитностей (до 60-річчя Любомира Павловича Михайлини) 8

Ткачук Тарас Кінець етапу С I трипільської культури 25

Ільків Микола Скарб бронзових виробів із Чернівців 67

Підобід В’ячеслав, Усачук Анатолій, Циміданов Віталій Поховання білозерського часу із північно-східного Приазов’я 93

Бандрівський Микола Пам’ятки верхнього Придністров’я у постголіградський час: Михалківська група (періоди НаВ3-НаС1, 950/920-730/720 рр. до нар. Хр.) 104

Ільчишин Василь, Матвіїшина Жанна, Кушнір Анатолій Палеопедогенез у межах грунтового могильника висоцької культури біля с. Мильне Тернопільської області 122

Войнаровський Віктор Поташництво як археологічний артефакт 133

Милян Тарас, Чорний Андрій Черняхівське поселення Примощаниця-Мар’янівка–1 у середньому Подністров’ї 151

Челноков Максим Суспільні процеси в середовищі північноєвропейських варварів у пізньоримський час за даними археології 168

Филипчук Андрій Деякі теоретико-методологічні аспекти формування джерельної бази празьких селищ верхнього, середнього Дністра та верхнього Пруту (польові роботи другої половини ХХ ст.) 183

Горбаненко Сергій Палеоетноботанічні дослідження слов’янських пам’яток Буковини 200

Михайлина Любомир Могильники і святилища райковецької культури як джерело вивчення первісних вірувань 212

Моця Олександр Відображення номадсько-слов’янських взаємовпливів у матеріальній культурі кінця І тис. н.е. («керамічний аспект») 239

Калініченко Віталій, Пивоваров Сергій Середньовічні предмети озброєння дальнього бою з Рухотинського городища (уроч. Корнешти) 254

Томенчук Богдан Історична топографія і фортифікація Ревнянського торгово-стратегічного центру на Прутському перехресті транс’європейських шляхів 278

Филипчук Михайло Основні підсумки вивчення ліній захисту Пліснеського городища в 2007-2013 рр. 289

Терський Cвятослав, Маярчак Сергій Городища на східному кордоні Волинського князівства: дослідження та інтерпретація 310

Ягодинська Марина До питання садибної забудови на поселеннях західного Поділля 321

Панишко Сергій Технологічна «революція» XIV – XV ст. на Волині 337

Баюк Віктор Жидичинський мікрорегіон в системі околиць давньоруського Лучеська 347

Добрянський Володимир Нові дані про городища та фортифікаційні споруди на західному Поділлі 354

Чайка Володимир Історія будівництва, функціонування та реставрації Збаразького замку XVII ст. в польських джерелах 365

Колеснікова Вікторія Джерела до вивчення повсякденного життя українських археологів 379

Яненко Анна Матеріально-технічне забезпечення археологічних експедицій урср у 1920-х – на початку 1930-х рр. 387

Черновол Ірина Особовий архівний фонд Ф. Вовка як джерело до вивчення історії повсякдення 396

Категорії

Предмет: Збірники статей з археології