Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Болховітіновський щорічник [2008].

Болховітіновський щорічник [2008]. – К.: р. – 304 с.

Мова видання: українська

Історіографія та джерелознавство

Д.П. Куштан, О.А. Пашковський Православні сюжети у народному мистецтві 16 – 18 ст. (на прикладі пічних кахлів) 9

В.В. Ластовський “Помянник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України 14

О.Б. Прокоп’юк Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал 18

О.О. Романова Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.) 22

К.О. Тургенєв Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр. 27

О.С. Гейда Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії) 30

І.М. Петренко Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління) 33

Л.В. Губицький Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України) 36

В.М. Парацій Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми) 40

Н.І. Гуля Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”) 47

О.О. Крайня Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в 19 ст. 53

О.Ф. Цвіркун Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини 19 ст. в оцінці російської преси 63

С.М. Міщук Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина 19 – початок 20 ст. 66

С.О. Шамара Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р. 707

О.М. Ігнатуша Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви 74

О.П. Тригуб Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. 20 ст. у фондах особового походження 78

А.І. Макарська Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. 20 ст.: історіографія та джерельна база 81

Norbert Morawiec Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia miedzywojennego 83

О.Г. Єфремова, І.М. Преловська Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України) 88

В.М. Ковальчук Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни 94

А.І. Смирнов Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського 98

М.І. Михайлуца Проблеми православ’я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років 103

Історія церкви

О.С. Кузьмук Межигірський монастир у XVI ст. 107

Л.М. Зенкова Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини 111

О.Є. Борисенко Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”) 115

І.М. Романюк Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр. 119

И.В. Александров История Кипяченского монастыря 122

В.А. Радзиевский Православная гомеопатия в исторической ретроспективе 127

Право і церква

О.І. Маложон Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст. 132

І.А. Бальжик “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці 16 – 17 ст. 135

Н.В. Єфремова Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст. 1408

О.С. Любанська Релігійна приналежність селян Північного Приазов’я (кінець 18 – 19 ст.) 145

О.Ф. Тарасенко До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку 19 ст.: призначення парафіяльних священиків 150

Н.М. Крестовська Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах 154

О.Л. Львова Право на життя очима церкви та держави 157

І.В. Міма Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України 161

Круглий стіл «Публікація джерел: проблеми та перспективи»

Н.О. Сінкевич До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст. 166

І.М. Преловська Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії православної церкви в Україні в міжвоєнний період 20 ст. 171

Ad fontes

А.М. Чередниченко Неопублікована стаття В.П. Бузескула 186

Бузескул В.П. Виучування історії Близького Сходу в Росії 201

Miscellanea

“Православ’я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик 291

Категорії

Предмет: Збірники праць про церкву