Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Болховітіновський щорічник [2009].

Болховітіновський щорічник [2009]. – К.: р. – 424 с.

Мова видання: українська

Історія церкви

Олексій Кузьмук Ставропігійний статус Межигірського монастиря у XVII–XVIII ст. 9

Оксана Прокоп’юк Кафедральний статус монастиря Святої Софії у 1721–1786 рр.: практична реалізація 38

Іван Удовик Реконструкція православних церков дворянством на терені “Смілянського графства” князя Г.О. Потьомкіна (кінець 18 – середина 19 ст.) 57

Ганна Святненко Політика Російської імперії щодо православного духовенства на Правобережжі у першій половині 19 ст.: аналіз нормативно-правових актів 65

Сергій Шамара Православне духовенство у пореформеній Наддніпрянщині: між становими приписами й модерними викликами освіті і професії 71

Krzysztof Latawiec Chelmski Zarzad Duchowny – organ administracyjny Kosciola Prawoslawnego w Krolestwie Polskim w koncu XIX wieku 80

Андрій Кукурудза Діяльність Володимирського духовного правління в міжконфесійній ситуації на Волині 1919–1921 рр. 86

Володимир Борщевич Феномен радянського духовенства (на прикладі діяльності представників волинської священицької верстви) 94

Джерелознавство

Наталія Сінкевич Документи Таємного Ватиканського архіву: досвід та перспективи використання дослідниками історії Церкви в Україні 108

Алексей Раздорский Программа по составлению историко-статистического описания церквей и монастырей Курской епархии в 1830-е гг. 114

Ганна Путова Документи про політику царської влади щодо римо-католиків на Правобережній Україні в період між польськими повстаннями 1830–1831 та 1863–1864 рр. 120

Юлия Мазурика Православная миссия в Японии на страницах “Японского христианского ежегодника” (“Japan Christian Yearbook”) 132

Андрій Стародуб Всеукраїнський православний церковний Собор 1918 р. у спогадах його учасників 139

Ірина Преловська Архівно-кримінальні справи як джерело для вивчення політики влади проти УАПЦ (УПЦ) у 1920–1930-х рр. 145

Володимир Бурега Огляд архівних джерел з історії Православної Церкви в Чехословаччині у міжвоєнний період (1918–1938 рр.) 162

Олена Єфремова Визнання Києво-Кирилівського монастиря історико-культурним державним заповідником у 1929 р. (за документами ЦДАВО України) 168

Игорь Александров Фотолетописец схиархиепископа Антония (Абашидзе) 175

Історіографія

Валерій Ластовський Періодизація історії православної церкви в Україні як методологічна проблема 182

Дмитро Семко Культурні процеси в Чернігівській єпархії у другій половині 17 – на початку 18 ст. (огляд сучасної історіографії) 190

Norbert Morawiec Historiografia jako element ksztaltowania unickiej tozsamosci. Unia і unici w tworczosci historycznej Jozefa Siemaszki 197

Anna Czerniecka/Haberko Wschod і Zachod a Polska w pismiennictwie historycznym Jozefa Szujskiego 214

Сергій Сєряков Образ єзуїтського шкільництва в польській історіографії доби романтизму 224

Археологія

Сергій Сегеда Антропологічний портрет князя Ярослава Мудрого 232

Михайло Сагайдак, Марина Сергєєва Храм XII ст. знайдений на київському Подолі 240

Всеволод Івакін, Сергій Тараненко Давньоруські могильники Подолу в планувальній структурі 251

Сергій Тараненко Давньоруські дороги та вулиці з розкопок Подолу Києва 260

Олена Журухіна Знахідки скляних виробів на території київського Подолу 269

Сергій Тараненко Скляна тара як датуючий матеріал в археологічних комплексах XVIII – початку XX cт. 279

Леся Чміль Гончарні осередки Києва і округи кінця XVI–XVIII ст. 287

Правознавство

Любовь Костогрызова Церковно-государственные отношения в Византии сквозь призму императорских законов IV–X вв. 302

Ганна Макарська Правові аспекти діяльності монастирів у радянській Україні (20–30-і рр. ХХ ст.) 308

Олена Львова Вплив християнства на розвиток природно-правової ідеї 312

Лариса Макаренко Християнська духовність і культура в процесі національного відродження 319

Ірина Міма Основні аспекти визначення особливих ознак релігійних відносин 325

Наталія Крестовська Право дитини на свободу світогляду: історія та сучасність 331

Ad fontes

Наталія Сінкевич “Щодо істинного василіанського уставу усіх руських монахів” – джерело до проблеми шанування Києво-Печерських святих в уніатській агіографічній традиції 336

Валерій Ластовський Документи 18 ст. з історії Успенського Ірдинського (Виноградського) монастиря 342

Інна Івакіна Матеріали з історії Києво-Печерської лаври та Заповідника у науковому архіві Інституту археології НАН України 358

Категорії

Предмет: Збірники праць про церкву