Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2012].

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2012]. – К.: р. – 213 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2012 р.

Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.).

Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини

Днепровский Н.В. К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена” 7

Бурцев И.Г., Конорев М.Б. Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.) 11

Полочанська Т.О., Ситий Ю.М. Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова 15

Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В. Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря 20

Ситий Ю.М. Забудова церковних подвір’їв давньоруського Чернігова 22

Сергєєва М.С. Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ) 26

Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О. Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі 29

Івакін В.Г. Пізньосередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами 31

Ткаченко Т.О., Балакін С.А. Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р. 35

Балакін С.А. Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври 38

Зажигалов О.В. Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври 41

Фінадоріна Д.В. Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври 15 – 19 ст. 43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

Чореф М.М. Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти 47

Нікітенко М.М. Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика 52

Гордієнко Д.С. Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі 56

Блануца А.В. Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики 58

Кондратюк А.Ю. Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст. 64

Сінкевич Н.О. Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р. 664

Лящук Тина Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника 68

Рева Л.Г. Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч 71

Жиленко І.В. До історії печерської агіографії 16 – 18 ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу 73

Прокоп’юк О.Б. Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодення 76

Петренко І.М. Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст. 79

Воловик О.В. Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі 82

Чирка Л.Г. Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності 84

Чумаченко О.Ю. Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії 86

Церква в 19 – 20 столітті: джерела, історія та історіографія

Перерва В.С. Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини 89

Czerniecka-Haberko Anna Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela 91

Morawiec Norbert Χάρισμα a historiografia – charakterystyka problematyki badawczej 93

Матвієнко Г.О. Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині 19 ст.: їх освітній та науковий рівень 96

Герун В.Б. І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років) 99

Кравченко О.В. Організація дитячих притулків церковно-парафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина 19 – початок 20 ст.) 102

Ленченко Ф.І. Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917) 105

Яковенко Г.Г. Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст. 107

Сергієнко В.Г. Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст. 109

Стрикун І.С. Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі 111

Кукса Н.В., Кучеренко М.О. Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський 113

Коротенко В.В. Священицький рід Білінських 1155

Левченко В.В. Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації 118

Синельников С.П. Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.) 121

Киридон А.М. Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс 123

Димчик Рафал Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917) 127

Стародуб А.В. Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки) 132

Кукурудза А.Р. Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. 20 ст.) 134

Тригуб О.П. Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції 137

Преловська І.М. Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938) 140

Срібна М.А. Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945) 144

Бартош А.Є. Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного) 147

Якуніна К.І. Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр. 150

Бондарчук П.М. Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років) 153

Молодов О.Б. Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы 155

Данилець Ю.В. Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність 158

Чиркова М.Ю. Релігійні топоніми як місця пам’яті 160

Міма І.В. Окремі аспекти дії релігійних норм як соціальнорегулятивного чинника суспільства 163

Дослідження та збереження пам’яток матеріальної культури релігійного призначення

Сенченко Н.М. З історії охорони церковних пам’яток в Україні (18 – початок 20 ст.) 166

Крайня О.О. Рецепції набутків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі 169

Василиненко Д.Э. Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия) 173

Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б. До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській 1756

Ігнатенко І.М. До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові 177

Шкрібітько О.О. Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст. 179

Литвиненко Я.В. Пещерные иконостасы в свете архивных исследований 181

Литвиненко Я.В. История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов 184

Оляніна С.В. Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам’яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору 187

Питателева Е.В. Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства 190

Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э. Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России 192

Кучеренко С.В. Використання християнських джерел в курсі історії української культури 194

Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А. Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 197

Савицький В.М., Собуцький М.М. Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста 11 – 13 ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею 201

Сергий Е.С. Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника) 205

Фісун В.П. Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах 207

Гутник Ю.С. Мініатюрні обереги 209

Категорії

Предмет: Збірники праць про церкву