Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2013].

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2013]. – К.: р. – 202 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2013 р.

Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.)

Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини

Бурцев И.Г., Конорев М.Б. Энколпионы из раскопок г. Тулы 7

Днепровский Н.В. К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена 9

Зажигалов О.В. Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр. 13

Зоценко І.В., Переверзєв С.В. Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр. 14

Івакін В.Г., Бiбiков Д.В. Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р. 17

Козюба В.К., Ізотов А.О. Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця 18 – початку 20 ст. 20

Мельник О.О. Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр. 24

Моця О.П. Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів 26

Оногда О.В. Керамічний посуд із защипами з розкопок монастирських комплексів 15 – першої половини 16 ст. на території Києва 29

Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В. Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень 32

Полочанська Т.О. Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами 34

Савицький В.М. Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині 38

Сергеева М.С. К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси 41

Ситий Ю.М., Вінніков І. Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова 43

Ткаченко Т.О., Балакін С.А. Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври 45

Фінадоріна Д.В. До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври 48

Хамайко Н.В. До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами 50

Чміль Л.В. Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів 54

Чореф М.М. “A posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I 564

Дослідження та збереження пам’яток матеріальної культури релігійного призначення

Кукса Н.В. Церква в ім’я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі 18 – 19 ст. 59

Курушак Л.М. Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею 61

Лопухіна О.В. Іконописна школа Києво-Печерської лаври 19 – початку 20 ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання 64

Мокроусова О.Г. Архітектурні конкурси і будівництво культових об’єктів у Києві 67

Питателева Е.В. Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.) 69

Пуцко В.Г. Візантійсько-київські фрески-ікони 11 ст. 72

Рыжова О.О. Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника) 74

Сенченко Н.М. Збереження церковних пам’яток в Україні (19 – початок 20 ст.) 77

Сергий О.С. Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам’ятки) 80

Силенок Н.М. М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова 83

Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О. Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати 86

Черевко І.А., Куциба В. О. Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції 90

Шульц І.В. Пам’ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історикокультурного заповідника. До історії надходження 94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

Кобрин М. Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський 97

Корнієнко В.В. Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образа 99

Крайня О.О. Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус 101

Нікітенко М.М. О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры 103

Роменський О.О. Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців 1075

Stroynowski A. Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej 109

Тараніна Б.К. Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування 111

Троян Н.О. Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу 116

Czerniecka-Haberko A. Władysław Abraham – portret historyka 118

Чирка Л.Г. Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст. 122

Чумаченко О.Ю. До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський 124

Шульга Я.М. Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст. 126

Церква в 19 – 20 столітті: джерела, історія та історіографія

Бартош А.Є. Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Середа 129

Волос О.В. Земства за світський характер народної освіти 131

Голій Р.В. Перехід православних парафіян на католицтво і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. 19 ст. 133

Голій Р.В. Документування переходів католиків та уніатів до православ’я у Волинській губернії 135

Гордієнко В.В. Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації 137

Данилець Ю.В. Хід судового процесу проти православних у Мараморош-Сиготі в 1913–1914 рр. 139

Димчик Р. В уделе Богородицы – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков 142

Кабанець Є.П. Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа 146

Калинина А.С. К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР в 30-х гг. 20Х в. 149

Костогрызова Л.Ю. К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России 151

Ластовська О.Л. Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації 155

Львова О.Л. Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії 158

Міма І.В. Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці 161

Матвієнко Г.О. Зміст теологічної освіти у Львівському університеті 163

Morawiec N. Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojałowiczowskiej 165

Нетудихаткін І.А. Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст. 169

Оніпко Т.В., Оніпко Т.А. З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави 171

Петренко І.М. Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці 19 – на початку 20 ст. 173

Преловська І.М. Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930) 175

Путова Г.В. Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ 180

Різун І.Б. Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939) 182

Савчук О.В. Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки 185

Сергієнко В.Г. Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст. 187

Синельников С.П. К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений 189

Созанська Г.І. Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький 191

Стародуб А.В. До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр. 193

Тарасенко О.Ф. “Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини 19 – початку 20 ст. 196

Хроненко И.В. Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове 198

Категорії

Предмет: Збірники праць про церкву