Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2015].

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2015]. – К.: р. – 258 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2015 р.

Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.).

Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини

Вікторова П. Є., Івакін В. Г. Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз 7

Виногродська Л. І. Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології) 9

Івакін В. Г., Бібіков Д. В. Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу 12

Козюба В. К. “Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у 16 ст.) 14

Колибенко О. В. Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень 20

Кукула Р. О. Сакральні пам’ятки археології Давнього Галича 22

Озерянський М. В. Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров’я 25

Оногда О. В. До питання про термін “пізнє середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох 28

Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А. Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини 13 ст. 30

Сергєєва М. С. До історії бондарного ремесла у Київській Русі 33

Чміль Л. В. Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва 35

Дослідження та збереження пам’яток матеріальної культури релігійного призначення

Андрієвська М. О. Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігіальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня 39

Бардік М. А. Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850) 41

Болюк О. М. Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення 44

Бреяк О. В. Проблеми охорони пам’яток архітектури – культових споруд на Київщині 47

Гавриленко К. С. Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко 50

Днепровский Н. В. Фрагмент основания престола из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене 52

Ивакина Л. Г. История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве 55

Кадомська М. А. До історії кам’яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі 60

Кепін Д. В. Зібрання пам’яток культури преподобної Єфросинії Полоцької 62

Кондратьєва О. В. Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует 65

Кондратюк А. Ю. Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми 684

Кукса Н. В. Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові 71

Литвиненко Я. В. К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г. 74

Масалова І. І.,Яненко А. С. “Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.” 75

Мисько Ю. В. До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 79

Мокроусова О. Г. Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації 82

Новоселецька (Четверикова) А. А. Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку 21 ст. 85

Олексюк І. М., Яненко А. С. Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр. 87

Пістоленко І. О. Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку 20 ст. 89

Питателева Е. В. Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви 92

Путова Г. В. Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність 95

Сенченко Н. М. Пам’ятки церковної давнини другої половини 19 ст.: проблеми збереження та використання 98

Тимошик М. С. Архідияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву 101

Тимошик М. С. Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення 104

Ткаченко Н. Г., Жам О. М. До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 108

Черевко І. А. Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів 110

Чередниченко Є. Ф. Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври 112

Шляховська С. В. Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського 115

Церковна археологія Лівобережної України

Ванжула О. М. Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна 117

Гейда О. С. Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського 120

Коваленко В. П. Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святитель Феоктист 123

Міхеєнко К. М. Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова 11 – 12 ст. 126

Моця О. П., Казаков А. Л. Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя 130

Руденок В. Я., Новик Т. Г. Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові 133

Ситий Ю. М. Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова 136

Тарасенко О. Ф. Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського 138

Травкіна О. І. Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича) 141

Черненко О. Є. Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.) 144

Чугаєва І. К. Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ 147

Ясновська Л. В. Пам’яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині 149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

Альмес І. І. “Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів) 152

Возний І. П. Чернече життя на території Північної Буковини в 12 – першій половині 13 ст. 154

Дзісяк Я. І. Питання православ’я у політиці гетьмана Тетері 157

Жиленко І. В. Корпус зображень, пов’язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі 160

Кежа Ю. Н. Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси 165

Крайня О. О. Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр. 168

Ластовська О. Л. Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці 17 – у 18 ст. 171

Мудеревич В. І. Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій 19 – початку 20 ст. 173

Нетудихаткін І. А. Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст. 176

Нікітенко М. М. Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі 179

Тимчук І. І. Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці 10 – першій половині 12 ст. 182

Циквас О. І. Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.) 184

Чирка Л. Г. “Сыновнее повиновение духу божію”: містичний аспект філософії Г. Сковороди 187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

Бараненко В. В. Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.) 191

Бартош А. Є. Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України) 193

Бєлоусова Т. К. Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст. 195

Вєдєнєєв Д. В. Организатор агентурно-оперативной роботы органов госбезопасности в религиозной сфере Украины 1920 – начала 1930-х гг. (по материалам личного дела Сергея Карина-Даниленко) 198

Власкова Н. Є. Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині 18 ст. 202

Діанова Н. М. Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського) 204

Єфімчук Н. Ю. До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст. 207

Заєць О. В. Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенка) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України 209

Захарченко Є. Ю. Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у 19 – на початку 20 ст. (на матеріалах Харківської єпархії) 212

Кабанець Є. П. Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі 214

Калінович О. І., Коркач С. О. Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.) 217

Климчук А. М. Юхим Йосипович Cіцінський – дослідник давньої церковної книги 220

Лагодзькі Я. П. Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст. 222

Лісненко С. В. Викладач єпархіального жіночого училища в Україні 19 ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища) 225

Литвин Н. М. Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині 19 ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України) 227

Львова О. Л. Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію 230

Нестеренко Л. О. Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця 18 – 19 ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії) 232

Pawełczyk-Dura Kamila Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim 236

Петренко І. М. Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці 19 – на початку 20 ст. 239

Пивоваров С. В. Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького 241

Сінкевич Н. О. Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у 19 ст. 243

Стародуб А. В. Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.) 245

Ткаченко В. М. Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі 247

Цвіркун О. Ф. Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині 19 ст. в оцінці російської періодики 249

Яненко А. С. Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності 252

Категорії

Предмет: Збірники праць про церкву