Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2018].

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2018]. – К.: р. – 292 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2018 р.

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня 2018 р.)

Україна і Балкани: міжкультурні зв’язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П. “Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі 7

Пилипенко О. Є. Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (16 – 18 ст.) 11

Чередниченко А. М. Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр. 13

Чернухин Е. К. Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г. 20

Шумило С. В. Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв’язки з Київською Руссю 25

Християнська церква в Європі від раннього середньовіччя до нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В. Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр. 32

Dr. Marcin Danielewski Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów 35

Дзісяк Я. І. Передумови Реформації: соціокультурний аналіз 40

Дзісяк Я. І., Гутман О. Жан Кальвін – богослов і диктатор 46

Жиленко І. В. Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії 50

Кабанець Є. П. Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії 61

Кузьмук О. С. Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України 65

Ластовський В.В. Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела 67

Литвин Н. М. Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст. 71

Литвиненко Я. В., Кабанець Є. П. Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст. 75

Нікітенко М. М. Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику 79

Прокоп’юк О. Б. Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія) 84

Чирка Л. Г. Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди 89

Християнська церква 19 – початку 21 століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А. Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини 19 ст. Софійський собор 93

Бойчура Максим, о. Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора…” 98

Веденеев Д. В. Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине 102

Кукса Н. В. Свято-Іллінська церква в Суботові у студіях Д. Бантиша-Каменського 107

Ластовська О. Л. Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.) 109

Львова О. Л. Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя 111

Макаренко Л. О. Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні 115

Перепелиця А. І., Павлова С. Ф. Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.) 119

Преловська І. М. Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України) 123

Романченко О. Д. Школи Ніжинського земства початку 20 ст. 130

Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk Religious life under Nazi occupation in Sieradz 136

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

Вечерський В. В. Пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком 144

Зайцева В. О. Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр. 148

Кондратьєва О. В. Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості 153

Кондратюк А. Ю. Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістистика образів, проблеми атрибуції 159

Крайня О. О., Курлов В. В., Пивоваров С. В. Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов’язаного з ім’ям прп. Марка Печерника 163

Лопухіна О. В. Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ) 170

Лук’янченко В. І. Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври 175

Лук’янченко В. І. Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври 181

Нетудихаткін І. А. Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі 186

Оноприенко Н. А. Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников 190

Пивоваров С. В. Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського 201

Пітатєлева О. В. Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону 206

Пітатєлева О. В. Біблійні образи І. С. Їжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення 209

Сенченко Н. М. До питання вивчення церковних пам’яток як об’єктів культурної спадщини 212

Сорока К. О., Головатенко Ю. Г. Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у 18 – 19 ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень 217

Студницька М. Р. Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця 19 – початку 20 ст. 227

Шамраєва А. М. Остання згадка про архітектурну пам’ятку Києва кінця 19 ст. 232

Шпаковськи Л. В. Вплив православ’я на розвиток сучасного мистецтва 235

Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини

Готун І. А., Сергєєва М. С., Сухонос А. М., Гунь М. О. Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія” 2375

Івакін В. Г., Баранов В. І., Бібіков Д. В., Переверзєв С. В. Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р. 243

Ільків М. В., Калініченко В. А., Пивоваров С. В. Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) 246

Майборода М. А. Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія 250

Церковна археологія Лівобережної України

Бондар О. М. Дерев’яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. 253

Гейда О. С. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання 258

Коваленко О. О. Церква у громадській та доброчинній діяльності Г. О. Милорадовича 264

Руденок В. Я. Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень 268

Ситий Ю. М. Релігійне життя у пам’ятках матеріальної культури Батурина 274

Травкіна О. І. До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання 276

Федусь Д. М. Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини 279

Хроненко І. В. Церковні старожитності в експозиції виставки при 14 Археологічному з’їзді в Чернігові (1908 р.) 282

Черненко О. Є., Новик Т. Г. Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові 286

Ясновська Л. В. Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда 289

Категорії

Предмет: Збірники праць про церкву