Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Економічна історія України.

Економічна історія України. – К.: Ніка-Центр, р., т. 1 – 696 с.; т. 2 – 608 с.

Мова видання: українська

Історико-економічне дослідження в двох томах.

Т. 1

Частина перша. Прадавня історія

1. Привласнювальна економіка палеоліту та мезоліту на теренах України Д. В. Кіосак

2. Господарство доби неоліту та енеоліту К. П. Бунятян

3. Економіка доби бронзи К. П. Бунятян

Частина друга. Давня історія

4. Греко-скіфська доба О. В. Одрін

5. Римо-сарматська доба О. В. Одрін

Частина третя. Середньовічна доба

6. Окраїна степових імперій

7. Господарське життя Давньої Русі М. Ф. Котляр

8. Монгольський перелам О. І. Галенко

9. Економічні та соціальні процеси в Галицько-Волинській Русі М. Ф. Котляр

10. Господарство Підкарпатської Русі доби середньовіччя Т. А. Балабушевич

11. Економічне життя українських земель у ХІІІ–ХVI ст. А. О. Гурбик

Частина четверта. Ранній новий час

12. Економічне становище українських земель у складі Речі Посполитої (1569–1647) А. О. Гурбик

13. Економіка козацької України (1648–1676) В. А. Смолій, В. С. Степанков

14. Кримський ханат – остання степова імперія на території України О. І. Галенко

15. Економічне життя в османському Надчорномор’ї: між царством ісламу та краєм війни О. І. Галенко

16. Економічне життя в українських землях Корони Польської

17. Економічне життя Лівобережної та Слобідської України наприкінці XVII – у XVIII ст. О. І. Гуржій

Частина п’ята. Модерна доба

18. Українські землі у складі Росії (кінець XVIII ст. – 1860 р.) О. П. Реєнт, О. М. Машкін

19. Українські землі у складі Австрійської імперії (кінець XVIII ст. – 1848 р.) Б. М. Янишин

20. Економічний розвиток великої України (1861–1900) О. П. Реєнт, В. В. Шевченко

21. Економічний розвиток українських земель у складі Австро-Угорщини (1848–1900) Б. М. Янишин, В. Б. Молчанов

Т. 2

Частина шоста. Новітня епоха

22. Розвиток українських земель на початку ХХ ст. О. П. Реєнт, В. Б. Молчанов, В. В. Шевченко 11

23. Україна у Першій світовій війні (1914–1917) О. П. Реєнт 64

24. Економічне становище України в 1917–1920 рр. 97

25. Здійснення нової економічної політики в Україні (1921–1928) С. В. Кульчицький 154

26. Більшовицькі методи «навздогінної» модернізації (1929–1938) С. В. Кульчицький 203

27. Господарське становище західноукраїнських земель (1918–1939) 274

28. Економіка України під час Другої світової війни (1939–1945) 321

29. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946–1955) В. К. Баран 366

30. Економіка України в добу десталінізації (1956–1965) В. М. Даниленко, Л. М. Новохатько 406

31. Економіка України в добу застою (1965–1985) 457

32. На шляху до незалежності М. К. Смольницька 499

33. Економіка перехідної доби (1991–2010) Г. А. Касьянов 521

Бібліографія 567

Бібліографічні покажчики 567

Джерела 568

Історіографія 572

Література 574

Іноземна література 598

Покажчик імен 603

Категорії

Предмет: Економіка