Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Per aspera ad astra.

Per aspera ad astra. – Чернівці: Технодрук, . – 139 с.

Мова видання: українська

До 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.).

Ільків М., Грига В. Посудина з кам’яної кераміки з Хотинської фортеці 57

Калініченко В. «Σχλαβηνίασ» на службі болгарських ханів під час війн з Візантією у першій половині 9 ст. 59

Калініченко В., Пивоваров С. Нові знахідки предметів ударної зброї із середньовічного поселення в Рідківцях 62

Каплієнко В. Історія формування колекції речей салтівської культури в фондах Музею Археології в першій половині 20 сторіччя 64

Кожолянко О. Юрій Іванович Полянський – дослідник західноукраїнського палеоліту 66

Куценяк О. Археологія у житті Олега Кандиби (Ольжича) крізь призму виставки «Захочеш – і будеш!» (до 110-ї річниці від народження) 68

Кушнір І. Археологічні студії К.А.Ромшторфера на Буковині 70

Манігда О., Грабовська О. Проект «Уличі. Археологічна карта» 71

Мельничук О. Дослідження дерев’яних храмів княжого Галича 73

Милян Т. Слов’янські пам’ятки V-VII cт. у верхів’ях Західного Бугу 75

Мисько Ю. Визначення складу металевих виробів зархеологічних досліджень Митрополичого саду Києво-Печерської лаври у 2018 р. шляхом рентген-флуоресцентного аналізу (РФА) 76

Михайлина Л. Ранньосередньовічні гнізда поселень райковецької культури на Буковині та їх соціальний зміст 79

Михайлюк В. Паспортизація об’єктів археології міста Чернівці 80

Мордовін М., Прохненко І. Товарні пломби Невицького замку 82

Моця О. Актуальні проблеми археологічних досліджень давньоруської Буковини 85

Нємічева Т. Кавоваріння: османська традиція Хотина 87

Петраускас О., Діденко С. Поховання з бронзовою римською посудиною на Поділлі 88

Пивоваров С. Нумізматичні матеріали з Буковини в дослідженнях Б.О.Тимощука 90

Преступенко Ю., Романович Т. Каталогізація слов’янських пам’яток Чернівецької області Б.О.Тимощуком 92

Рідуш Б., Поп’юк Я. Новий шар верхнього палеоліту на багатошаровій стоянці Дорошівці-3 94

Рубанець М. Місто Котовець – міф чи реальність 95

Руснак О., Головльов М., Задорожнюк А., Ільків М. Печатки Хотинщини: штрихи до каталогізації 99

Строцень М., Строцень Б. Мильне V – могильник початку 3 ст. на Волино-Подільському порубіжжі 101

Терський С. З історії дослідження археологічно-архітектурної пам’ятки «Скелі Довбуша» в с. Бубнище на Прикарпатті 103

Томенчук Б. Галицько-Буковинське Прикарпаття як контактна етнокультурна зона склавінів і антів. До проблеми локалізації «Мурсіанського озера» Йордана 105

Третьяков О. Особисті знаки та рахункові бірки на Буковині в 19 – на початку 20 ст. 107

Федорук А. Польові розвідки Й. Кромайєра та сучасні дослідження місця битви під Філіппами (42 р. до н.е.) 109

Филипчук А. Давній Пліснеськ (слов’янський період) 111

Чаглей В. Музеєфікація культурної спадщини в контексті пам’яткоохоронної роботи 112

Чобан Р., Діголарь М. Новий підйомний матеріал верхньопалеолітичних пам’яток Прут-Черемошського вододілу 113

Чучко М. Північні волості Молдавської землі в складі Сучавської митрополії та Радівецького єпископства 115

Шелеп В., Ляска В., Филипчук А. Історико-культурний заповідник «Давній Пліснеськ» 117

Шкурідін О. Кургани Хотинського району: історія дослідження і проблеми збереження 118

Шманько О. Педагогічна діяльність Бориса Тимощука в Чернівецькому університеті 120

Ягодинська М. Старозбаразьке городище: періоди заселення 122

Яненко А. Практики вшанування археологів і музейників у інтелектуальному співтоваристві УСРР 1920-30-х рр. 123

Яшна О. Про історико-культурну цінність черепиці типу «татарка» як елемента покрівлі пам’ятників мусульманської архітектури Криму XV – першої половини XX ст. 126

Яшний Д. Документальні поштівки кінця 19 – початку 20 століть як джерело пам’яткознавчих студій: методологічна складова 128

Ignătescu S. Mitul creației în decorul pictat Cucuteni-Trypillia 129

Категорії

Діяч: Тимощук Борис Онисимович (1919 – 2003 рр.)

Предмет: Збірники статей з археології