Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Polska, Ruś i Węgry: X–XIV wiek.

Polska, Ruś i Węgry: X–XIV wiek. – Kraków: . – 325 s.

Мова видання: польська

Історичний період: 10 – 14 ст.

Анотація (англійською мовою):

Monografie Pracowni badań nad dziejami Rusi Uniwersytetu

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, t. 5.

Марта Фонт Андраш I и Ярослав Мудрый

Jan Tęgowski Ruskie i węgierskie przyczyny upadku władzy Bolesława Szczodregow Polsce

Dariusz Dąbrowski Budowanie obrazu rodziny książęcej jako wspólnoty na przykładzie przekazów Kroniki halicko-wołyńskiej (Kroniki Romanowiczów)

Adrian Jusupović Udział elit Polski i Rusi w zawieraniu umów międzynarodowychw pierwszej połowie XIII w.

Алексей Мaртынюк Память о Романе Даниловиче в Австрии: три новых свидетельства

Мирослав Волощук Єпископ Кракова procopius de Russia (1292/93–1295 рр.). Умовна етнічність та генеалогічна належність

Ryszard Grzesik Jeszcze jedna nieznana kronika polska z pierwszej połowy XIII w.

Йитка Комендова Новгород и Галицко-Волынское княжество как зоны межкультурной коммуникации: методологические размышления

Мария Леонидовна Лавренченко Обращения и договорные формулы в диалогах Рюриковичей (по материалам Киевской летописи)

Miloš Zečević Mosty i przeprawy w średniowiecznych źródłach serbskich do XIV w.

Aleksander Paroń Wielbłąd, handel dalekosiężny i „odwieczna przyjaźń” Piastówz Pieczyngami

Aneta Gołębiowska-Tobiasz Recepcja przedstawień wybranych wyrobów pochodzenia ruskiegow połowieckiej sztuce stel

Святослав В. Терский – Галицко-Волынское государство на международных торговых путях в XIV в. (по археологическим материалам

Monika Kamińska – Cechy obronne prawosławnych monastyrów ziemi halickiej (do 1340 r.)

Dodatek do artykyłu: Cechy obronne prawosławnych monastyrów ziemi halickiej (do 1340 r.)

Stan i historia badań halickich monastyrów (alfabetyczny wykazstanowisk interpretowanych jako monastyry) oraz monastyrów domniemanych

Категорії

Предмети (2): Збірники історичних праць, Київська Русь (9 – 13 ст.)