Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Дашкевич Я. Україна і Схід.

Дашкевич Я. Україна і Схід. – Львів: «Коло», р. – 960 с.

Мова видання: українська

Упоряд. Г. Сварник, А. Фелонюк.

Большая граница Украины. (Этнический барьер или этноконтактная зона) 79

Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV-XVIII ст.) 91

Україна на Великому кордоні 109

Етноконфесійна ситуація обабіч Великого кордону XIV-XVIII ст.: спроба синтетичного узагальнення 119

Конфесійні відносини обабіч українського Великого кордону (XIV-XVIII ст.) 121

Великий кордон України за картами Боплана (політичні та конфесійні відносини) 126

Козацтво на Великому кордоні 140

Тюркские каменные изваяния – проблемы ретроспективного изучение на восточнославянском материале 144

Тюркские каменные изваяния Крыма и таврических степей (основные проблемы изучения) 149

Кам’яні баби Середнього і Нижнього Подніпров’я (питання семантики) 155

Новообнаруженные каменные бабы в Аскании-Нова 157

Z historii południowo-wschodniego szlaku bursztynowego (XIV-XVII w.) 158

Из истории юго-восточного янтарного пути (XIV-XVII вв.) 179

Поділля на бурштиновому шляху (XVII-XVIII ст.) 187

Ясир з України (XV – перша половина XVII ст.) як історико-демографічна проблема 191

Ясир з Поділля у другій половині XVI ст. 201

Поділля золотоординських часів (проблематика дослідження) 203

Брацлавщина 1352-1354 рр. в італійській хроніці Маттео Віллані 205

Угорська експансія на золотоординське Поділля 40-50-х рр. XIV ст. 207

Степові держави на Поділлі та в Західному Причорномор’ї як проблема історії України XIV ст. 235

Проблема дослідження степового кордону Поділля 248

Економіка і заселення Кам’янеччини під час турецької окупації (80-ті рр. XVII ст.) 255

Релігії слов’ян в освітленні аль Масуді (X ст.) 263

Про історичні традиції українсько-арабських контактів 267

Проблеми етногенезу греків Північного Причорномор’я 269

Становище греків Маріупольщини 275

Стежками гунів 279

Древняя Русь и иранцы Северного Причерноморья (новые аспекты исследования) 283

Калмики: останній кочовий народ Півдня України (середина XVII – XVIII ст.) 290

З історії буддизму в Україні. Калмики Північного Причорномор’я і Лівобережжя середини XVII – XVIII ст. 299

Калмики 303

Данило Романович і єпископ Петро в освітленні караїмського джерела 304

Міграція караїмів у Русь-Україну та Литву (IX-XIV ст.) 335

Караїмські написи в Криму як середньовічне історичне джерело: проблематика дослідження 360

Караїми Прикарпаття 365

Караїми 367

Корінні й малочисельні народи України (меотійські греки, кримчаки, караїми) 371

Кримські татари: етноконфесійний аспект 380

Литовські походи на золотоординський Крим в кінці XIV ст.: між історією та фікцією 390

Седентаризація татар на українських землях у XIV-XVII ст.: проблеми дослідження 393

Об украинско-крымскотатарских взаимоотношениях 395

Кримські татари 400

Кримчаки 405

Сарацени – таємничий народ середньовічної України (джерела та їхня інтерпретація) 406

Чемерисы в городах Украины XVI-XVIII вв 435

Чемериси 445

Черкессы на Украине (XVI-XVII вв.) 447

Черкеси 449

Персько-українські дипломатичні контакти у 1610-1620-х рр 453

Русь і Сирія: взаємозв’язки VIII-XIV ст. 466

Сирійські елементи в релігійному житті України-Русі (IX—XIII ст.) 509

Руські чи сурські письмена. Роль святого Костянтина у становленні слов’янської писемності 513

Україна і Туреччина. Дослідження взаємовідносин XV-XVIII ст. 517

Україна у складі Османської імперії 524

Протурецька орієнтація XVI-XVII ст. в Україні та міжнародні відносини 532

Турецьке дипломатичне листування українською мовою в 40-х рр. XVI ст. 539

Турецький документ українською мовою з середини XVI ст. (До питання про початки козаччини) 553

Турецкие купцы во Львове во второй половине XVII в 565

Міграції українців до Туреччини 593

Прапори задунайських запорожців (XVIII-XIX ст.) 598

Михайло Чайковський 607

Українсько-турецькі політичні взаємовідносини в першій половині XX ст.: національний аспект 612

Турецько-українські взаємовідносини в першій половині XX ст. Інформаційні стосунки: національний аспект 636

Українська присутність у Туреччині: традиції та сучасність 646

Українці в Узбекистані (кінець XIX – початок XX ст.) 648

О создании корпуса древнерусских сообщений, посвященных тюркским народам 657

Вивчення і публікація східних джерел з історії України 667

Східні джерела з історії України: проблеми видання 672

Тюркские источники об Украине XVI-XVIII вв.: актуальные аспекты публикаций 678

Східні джерела з історії України – перспективи вивчення і публікації 690

Этнография Украины в освещении восточноязычных источников XVII в 697

Східні джерела іконографії «Козака Мамая» 704

«Секретна історія монголів» як джерело до історії України XIII ст. 710

Церква і королівство. Галицько-Волинська держава («Керел») у східних джерелах 715

Codex Cumanicus – вопросы возникновения 727

Codex Cumanicus – вопросы декодирования 744

Codex Cumanicus – действительно ли Cumanicus? 755

Папір у Русі-Україні: східний аспект (IX-XIV ст.) 771

Іранське «panbak» – доля слова в тюркських і слов’янських мовах з лінгвістичного та культурно-історичного погляду 798

Від іранського muhr («печатка») до українського могорич 800

Українські мандрівники XIX ст. на Близькому Сході та їхні мемуари 806

Український сходознавець Арсен Радкевич (1759-1821) 810

Микола Гулак в Азербайджані (друга половина XIX ст.) 811

А. П. Ковалівський як дослідник джерел з історії східних слов’ян та України 813

Андрій Ковалівський у листах 1961-1963 рр. 818

Андрій Ковалівський. З листування 1964-1965 рр. 821

Сходознавець Віктор Йосипович Филоненко 825

Віктор Филоненко 828

Дослідження з джерелознавства Східної Європи 838

Для Омеляна Пріцака. Мемуарний жмуток до 75-річчя 843

Омелян Пріцак: життя і творчість – творчість і життя 852

Эвлия Челеби. Книга путешествия (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века) 859

«Антологія літератур Сходу» 861

Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich 866

Ibn Battuta. Osobliwości miast i dziwy podróży 1325-1354. Wybór. 869

Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы: [Сб. ст.] 871

Цыбульский В. В. Современные календари стран Ближнего и Среднего Востока. Синхронистические таблицы и пояснения 874

Лівшиц Р. С., Надель X. С. Систематичний покажчик до журналу «Східний світ» – «Червоний Схід» (1927-1931) 876

Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. – Т. II: Булгары, мадьяры, народы Севера, печенеги, русы, славяне 878

Kowalska Maria. Ukraina w połowie XVII w. w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo 880

Категорії

Автор: Дашкевич Ярослав Романович (1926 – 2010 рр.)

Предмети (2): Збірки праць окремих істориків, Сходознавство