Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi...

Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi... – Przemyśl: . – 243 s.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

Повний титул:

Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi, jako też w Wielkiem księstwie Krakowskim i Księstwie Bukowińskiem pod względem nowej politycznej organizacyi kraju wraz z dokładnym oznaczeniem parafii, poczt, stacyj telegraficznych i stacyj kolej żelaznych.

«Найновіший покажчик всіляких місць в королівстві Галичини і Лодомірії, а також у великому князівстві Краківському та у князівстві Буковинському під оглядом нової політичної організації краю, з докладним позначенням парафій, пошт, телеграфних і залізничних станцій».

Categories

Geographical objects (2): Bukovyna, Galychyna

Subject: Administrative division of sepаrate parts of Ukraine