Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Memoirs of 1648 – 1783

Also look at:

Personalities (2): Evlija Chelebi (1611 – about 1682), Jemiołowski Mikołaj (about 1620 – about 1693)

Bibliographical records (1 – 10 / 189)

List sorting: author, title, A – Z

Diarjusz moskiewskiej wojny w W.Ks.Litewskim przez Pawła Sapiehę hetmana W.L. wraz z p.Czarnieckim wojew. ruskim: 1660. – Podgórski A. Pomniki dziejów Polski wieku siedmnastego. – Wrocław: 1840, t. 1, s. 162 – 208.

Дневник неизвестного: 1733 – 1734 гг. – «Щукинский сборник», М., 1907 г., т. 6, с. 275 – 277.

Дневник похода [Б.Х.Миниха] 1737 г. – Сборник военно-исторических материалов, 1904 г., т. 15, с.

Життєпис Теофана Прокоповича. – Філософська думка, 1970 р., № 3, с. 92 – 107.

Отрывок из записок Н.Брешкова. – Исторический, статистический и географический журнал, 1826 г., № 2, с. 160 – 163.

(1)