Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Брайчевський М. Ю. Вибране.

Брайчевський М. Ю. Вибране. – К.: р., т. 1 – 716 с.; т. 2 – 809 с.

Мова видання: українська

Т. 1

Ю.Кухарчук. Просвітник українського народу 5

Суспільно-політичні рухи в Київській Русі 43

Вступ 45

Розділ І. Утвердження Русі 53

Формування феодалізму у давній Русі 55

Ідеологія передфеодального суспільства 63

Доба Аскольда 69

Запровадження християнства 73

Значення християнізації 78

Єресі IX століття 85

Ідеологічні заходи Аскольда 92

Дві престижні легенди 97

Розділ II. Перші Рюриковичі 101

Норманська династія в Ладозі 103

Переворот 882 року 107

Перший антихристиянський терор 110

Повстання 945 року 116

Реформи Ольги 124

Другий антихристиянський терор 130

Усобиця 972–980 років 137

Розділ III. Піднесення Київської держави 147

Народний погляд на історичний процес 149

Переворот 980 року 157

Третій антихристиянський терор 163

Остаточна перемога християнства 169

Реформи Володимира 173

“Розбої” 179

Змова Святополка 184

Новгородський демарш 190

Розділ IV. Часи Ярослава Мудрого 195

Усобиця 1015–1019 років 197

Змагання за владу у 20-х роках XI століття 205

Класова боротьба 211

Ідеологічні заходи Ярослава Мудрого 216

Боян 220

Іларіон 224

“Володимирова легенда” 229

Розділ V. Початок феодального роздрібнення 237

Феодальне роздрібнення Русі 239

Заповіт Ярослава 248

Новгородська концепція двох княжінь 254

Київське повстання 1068–1069 років 259

Другий рух волхвів 266

Концепція класового примирення 272

Розділ VI. Міжусобні війни 279

Ідея вотчини 281

Позиція боярства 287

Володимир Мономах 293

Усобиця 1096 року 299

Любецький з’їзд 302

Усобиця 1097–1100 років 307

Нестор Літописець 311

Повстання 1113 року 318

Розділ VII. На роздоріжжі 327

Адміністративні заходи Мономаха 329

Ідеологічні заходи Мономаха 333

Кінець відносної стабільності 339

Новгородська революція 1136 року 342

Соціальний зміст перевороту. 350

“Софійський временник” 361

Вплив Новгородської революції 368

Розділ VIII. Політична деструкція 373

Поглиблення феодального роздрібнення 375

Мономаховичі та Ольговичі 381

Київське повстання 1146–1147 років. 384

Климент Смолятич 391

Антикатолицька пропаганда 395

“Повісті про князівські злочини” 402

Суздальська Русь 406

Піднесення Галича 410

Епопея Берладника 415

Великокнязівська чехарда 420

Партійна боротьба київського боярства 425

Розділ IX. Нові тенденції 431

Новий курс в уділах 433

Друге велике княжіння 437

Ідеологічні заходи Андрія Боголюбського 443

Змова 1174 року 450

Галицько-суздальський альянс 454

Пізнє літописання 458

Кирило Туровський 462

Київська сеньйорія 467

Розділ X. Давньоруський ренесанс 475

Давньоруський гуманізм 477

“Слово о полку Ігоревім” 485

Підготовка реформації 493

Дискусія про піст 503

Об’єднання Галича й Волині 508

Великодержавна концепція 513

Політичний план Романа 520

Розділ XI. Перед катастрофою 527

Боротьба по смерті Романа 529

Новгород і Суздаль 534

Класова боротьба в Новгороді 540

Бродники 548

Довкола Києва 555

Данило Галицький 561

Монгольська навала 566

Література 573

Історична думка в Київській Русі 603

вступ 605

1. Історичні мотиви у давньоруській народній творчості 607

Історична концепція фольклору 612

2. Давньоруське літописання 615

Початки літописання 616

"Повість минулих літ" 618

Літописання XII століття 623

Київське літописання 624

Волинське літописання 628

Галицьке літописання 631

Чернігівське літописання 632

Інші літописні школи 634

Відродження київських літописних традицій у Московській державі 638

Початок українського літописання 639

3. Інші твори давньоруської історіографії 642

Перша концепція загальної історії 642

Житійна література 645

4. Перекладні твори історичного змісту 664

Анотований покажчик імен 674

Т. 2

О.Сухобоков. Передмова наукового редактора 5

Хозарія і Русь 11

Розділ І. Виникнення Хозарії 13

Східна Європа в першій половині І тис. н.е 15

Гуни 17

Східна Європа у післягунський час 22

Болгари 26

Тюркютський (тюркський) каганат 30

Аварська навала 33

Хозарський дебют 36

Утворення хозарської держави 40

Розділ II. Етнічний склад населення Хозарії 45

Хозарський феномен 47

Болгари. Тюркський елемент 50

Алани. Іранський елемент 54

Слов’яни 59

Греки : 63

Готи 67

Мадяри. Угорський елемент 71

Печеніги 78

Євреї 81

Розділ III. Соціально-економічний розвиток каганату 85

Скотарі й хлібороби 87

Землеробство 89

Скотарство 93

Промисли 98

Ремесло 100

Поділ праці 104

Торгівля 108

Майнові відносини 111

Держава 115

Розділ IV. Слов’яни і кочівники в період формування Хозарії 121

Східні слов’яни до середини VII ст 123

Розселення антських племен 127

Пам’ятки кантемирівського типу 129

Теорія моногенезу 134

Русь 138

Русь початкова 144

Культура початкової Русі 147

Волинцевська культура 153

Новопокровський комплекс 157

Розділ Ѵ. Експансія каганату 163

Похід Мервана 165

Хозарські завоювання 168

Слов`яни 171

Комплекси перещепинського типу 174

Вознесенський комплекс 179

“Глодоські скарби” 182

Етнічна приналежність розглянутих пам’яток 185

Свідчення літописів 190

Радимичі 194

В’ятичі 196

Сіверяни 199

Розділ VI. Хозарія і Русь в IX ст. 205

Криза каганату 207

Реформи царя Обадії 211

Громадянська війна в Хозарії 215

Активізація номадів 218

Русь у середині IX ст 222

Зовнішня політика Аскольда 225

Русько-хозарські відносини в IX ст 228

Посольство санарійців 231

Похід на Абесгун 235

Розділ VII. Русь і Хозарія в кінці IX – першій половині X ст. 239

Переворот у Києві 882 р 241

Зовнішня політика Олега 245

Олег і Хозарія 249

Походи на Табаристан 254

Воєвода Хельгу 258

Похід Русі на Вердаа 262

“Єврейсько-хозарське листування” 268

Хозарія за царя Іосифа 272

“Київський тудун” 275

Константан Багрянородний 278

Святослав 281

Східний похід Святослава 284

Розпад каганату 288

Печенізька навала 292

Володимир 297

Володимир і Хозарія 301

Похід 1016 р 303

Література 307

Аскольд – цар київський 319

Розділ І. Ольгова легенда 321

Легенда “Повісті минулих літ” 323

Версії інших джерел 326

Концепція “Найдавнішого зведення” 328

Аскольд 334

Розділ II. Першопочатки Русі 339

Антський період 341

Аваро-слов’янські війни 345

“Племінні княжіння” 347

Початкова Русь 350

Походження назви “Русь” 352

Початок Києва 356

Перше Київське городище 358

Києва династія 361

Розділ III. Ранній феодалізм на Русі 367

Сільське господарство 370

Ремесло 373

Торгівля 377

Гроші 380

Феодалізм 382

Кілька теоретичних зауважень 385

Механізм феодалізації 390

Проблема рабства 394

Формування феодального класу 399

Дружинні некрополі 400

Землеволодіння 405

Замки 408

Форми визиску 410

Данина 412

Розділ IV. Держава Аскольда 419

Консолідація “племен” 422

Три центри Русі 424

Київ та “племена” 430

Територія Аскольдової держави 434

Тмуторокань 440

Слов’яни в Криму та на Тамані 443

Утвердження Русі в Тмуторокані 447

Державна структура 453

Ібн Русте 454

Титул кагана 459

Розділ V. Зовнішня політика Аскольда 465

Хозарський каганат 467

Русь і Хозарія 470

Проблема хозарського панування 474

Аскольд і каганат 479

Посольство санарійців 481

Похід на Абесгун 484

Русь і мадяри 486

Аскольд і Олмош 491

Русь і печеніги 493

Болгарія 497

Розділ VI. Походи на Константинополь 503

Проблема джерел 505

Ситуація в імперії 509

Перші походи Русі 516

Скільки було походів 521

Хронологія 525

Похід 860 р 527

Події 863 р 537

Похід 866 р 541

Похід 874 р 545

Розділ VII. Перші договори русі з греками 549

Договори 907 та 911 рр 552

Хронологія 555

Текстологічні “шви” 558

Зміст договорів 560

Договір 860 р 562

Договір 874 р 567

Історія русько-візантійських договорів 570

Розділ VIII. Запровадження християнства 573

Володимирова легенда 575

Константинова легенда 579

Поділ церков 581

Передісторія 588

Свідчення Фотія 590

Інші візантійські джерела 594

Арабські джерела 596

Давньоруські джерела 597

Руська єпархія 601

Хронологія 605

Хозарська місія Кирила 609

Значення християнізації 614

Розділ IX. Виникнення слов’янської писемності 617

Східнослов’янська писемність до Володимира 619

Чорноризець Храбр 621

Археологія 624

Витоки 626

Сарматські знаки 628

Ієрогліфіка 632

Русько-хозарське письмо 634

Писемність черняхівської культури 639

Кирило і Мефодій 642

Що винайшов Кирило 645

Кирилиця 647

Глаголиця 649

Теорія Георгієва 654

Софійська абетка 657

Напис кримського гончаря 661

Розділ X. Літопис Аскольда 665

Витоки давньоруської книжності 667

Просвітницька діяльність Кирила і Мефодія 669

Руські центри просвіти 673

Початок київського літописання 674

Никонівський літопис 676

Уривки Аскольдового літопису 681

В.Татищев 685

“Руська ера” 687

Зміст Аскольдового літопису 690

Розділ XI. Переворот 882 року 691

Київ і Ладога 693

Нормани і норманізм 695

Норманська династія 699

Рюрик та Рюриковичі 708

Рюрик і Аскольд 711

Похід 882 р 713

Соціальна суть перевороту 717

Язичницька реакція 719

Література 723

Додатки до твору “Аскольд – цар київський” 759

Аскольдова Русь IX ст) 760

Літопис Аскольда 762

Відроджена пам’ятка IX століття 775

Анотований покажчик імен 786

Категорії

Автор: Брайчевський Михайло Юліанович (1924 – 2001 рр.)

Предмети (3): Загальні праці з історії Київської Русі, Історіографія Київської Русі, Хозарський каганат